29 ICdo 44/2019Usnesení NS ze dne 31.08.2020

KSCB 26 INS 29347/2013

42 ICm 41/2015

29 ICdo 44/2019-132

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Gomanold, a. s., se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 27931536, zastoupeného JUDr. Janem Nekolou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, proti žalovanému STASIS SYSTEMS a. s., se sídlem v Praze - Stodůlkách, Sluneční náměstí 2583/11, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 26115778, zastoupenému Mgr. Jiřím Bozděchem, advokátem, se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Třebízského 958, PSČ 278 01, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 42 ICm 41/2015, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka HEAVY MACHINERY SERVICES a. s., se sídlem v Českých Velenicích, Jana Pernera 159, PSČ 378 10, identifikační číslo osoby 46711201, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 29347/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2017, č. j. 42 ICm 41/2015, 102 VSPH 489/2017-97 (KSCB 27 INS 29347/2013), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které posléze, podáním ze dne 21. srpna 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu