29 Cdo 4225/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

29 Cdo 4225/2019-106

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Rostislava Krhuta v právní věci žalobce Eiffage Construction S.A.S., se sídlem 11 place de ľEurope, 781 40 Vélizy Villacoublay, Francouzská republika, reg. č. 552000762, zastoupeného JUDr. Martinem Šípem, advokátem, se sídlem v Táboře, Tyršova 521, PSČ 390 02, proti žalovanému městu Kravaře, se sídlem v Kravařích, Náměstí 43, PSČ 747 21, identifikační číslo osoby 00 30 02 92, zastoupenému JUDr. Borisem Vágnerem, advokátem, se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1936/19, PSČ 602 00, o zaplacení částky 738.326,55 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 23/2019, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2019, č. j. 15 Co 161/2019-59, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 28. února 2019, č. j. 16 C 23/2019-26, odkazuje na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. května 2019, č. j. 15 Co 161/2019-59, k odvolání žalovaného usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se řízení nezastavuje.

Odvolací soud zdůraznil, že žalobce podal poslední den lhůty stanovené k zaplacení soudního poplatku k poštovní přepravě podání, v němž požádal o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku. Soud prvního stupně tak měl – pokračoval odvolací soud – nejprve rozhodnout o žádosti žalobce o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku a následně žalobci stanovit novou lhůtu k jeho zaplacení.

Konečně odvolací soud dodal, že v mezidobí žalobce soudní poplatek uhradil (viz č. l. 29).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 3 a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Učinil tak proto, že jeho judikatura je ustálena na závěru, podle něhož dovolání žalovaného, který není účastníkem právního vztahu mezi státem a žalobcem jakožto poplatníkem soudního poplatku za podanou žalobu, proti usnesení o (ne)zastavení řízení o podané žalobě podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, není subjektivně přípustné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 3508/2013, uveřejněné pod číslem 95/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2011, sp. zn. IV. ÚS 121/11, zmíněný v jeho důvodech).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu