29 Cdo 362/2007Usnesení NS ze dne 15.02.2007

29 Cdo 362/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela rozhodl v konkursní věci úpadce Z. d. S. v likvidaci, družstva, o schválení konečné zprávy, vedené u Krajského soudu v H. K. pod sp. zn. 35 K 57/98, o dovolání konkursních věřitelů a/ J. B. a b/ V. B., proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 23. září 2005, č. j. 1 Ko 209/2005-455, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu brojili konkursní věřitelé J. a V. B. včasným dovoláním.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů - fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatelů advokátem ani jejich právnické vzdělání nevyplývá, proto je Krajský soud v H. K. usnesením ze dne 7. listopadu 2005, č. j. 35 K 57/98 468, doručeným oběma dne 9. listopadu 2005 (srov. doručenka u č. l. 468) a znovu usnesením ze dne 14. listopadu 2005, č. j. 35 K 57/98-472, doručeným oběma dne 28. srpna 2006 a V. B. znovu i 22. září 2006, vyzval, aby v určené čtrnáctidenní lhůtě odstranili nedostatek povinného zastoupení a poučil je, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedené výzvy reagovali dovolatelé podáním došlým soudu 21. listopadu 2005 (č. l. 474), v němž žádali o prodloužení lhůty ke splnění podmínky povinného zastoupení a následně podáním došlým soudu 29. listopadu 2005 (č. l. 475) požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud.

Usnesením ze dne 7. prosince 2005, č. j. 35 K 57/98-479, pak Krajský soud v H. K. žádost dovolatelů o ustanovení zástupce zamítl. Vůči V. B. toto usnesení nabylo právní moci 10. ledna 2006 a vůči J. B. nejpozději 11. prosince 2006.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně u žádného z dovolatelů do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud řízení o jejich dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. února 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu