29 Cdo 3445/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

29 Cdo 3445/2020-156

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem v Praze 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, identifikační číslo osoby 64948242, proti žalovanému L. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Janem Lipavským, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 20/2018, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 2020, č. j. 2 Cmo 248/2019-129, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaného potvrdil usnesení ze dne 20. června 2019, č. j. 47 Cm 20/2018-119, kterým Městský soud v Praze nepřiznal žalovanému osvobození od soudního poplatku za řízení před odvolacím soudem.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[3] Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku, není objektivně přípustné [§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.].

[4] O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu