29 Cdo 2890/2013Usnesení NS ze dne 15.01.2014

29 Cdo 2890/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně Horizont marketing – finance - logistika, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Bohumínská 788/61, PSČ 710 00, identifikační číslo osoby 25894749, zastoupené Mgr. Gabrielou Kaprálkovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, proti žalovanému V. H., zastoupenému Mgr. Tomášem Mařatkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dušní 11, PSČ 110 00, o zaplacení částky 26,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 68 Cm 208/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2013, č. j. 9 Cmo 221/2012-235, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 4. dubna 2011, č. j. 68 Cm 208/2007-141, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 26,000.000,-Kč s úrokem z prodlení oproti vydání 650 ks „papírů“ ve výroku popsaných (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku (výroky II. a III.).

V záhlaví označeným rozsudkem Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o zaplacení částky 26,000.000,- Kč s příslušenstvím zamítl, rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů a o povinnosti žalobkyně zaplatit soudní poplatek za odvolání.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. neobsahuje obligatorní údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tj. které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za splněné (srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSCR 55/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, ze dne 11. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 2492/2013, ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, ze dne 27. listopadu 2013, sp. zn. 29 Cdo 2812/2013, ze dne 31. října 2013, sen. zn. 29 NSCR 92/2013, či ze dne 28. listopadu 2013, sen. zn. 29 ICdo 43/2013, jež jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. ledna 2013) se podává z části první, čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2014

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu