29 Cdo 2581/2012Usnesení NS ze dne 31.03.2014

29 Cdo 2581/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně S-Holding, s. r. o., se sídlem v Brně, Náměstí Republiky 1608/20, PSČ 614 00, identifikační číslo osoby 18 63 10 61, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem, se sídlem v Brně, Tuřanka 574/34, PSČ 627 00, proti žalovanému JUDr. Martinu Litvanovi, LL.M., Ph.D., advokátu, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, jako správci konkursní podstaty úpadkyně PROVIO a. s., identifikační číslo osoby 25 97 71 81, zastoupenému JUDr. Josefem Machem, advokátem, se sídlem v Kladně, J. Hory 1386, PSČ 272 01, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 8/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2012, č. j. 13 Cmo 33/2011-164, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dovolání, které posléze, podáním ze dne 16. února 2014, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 25a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). K tomu srov. též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. března 2014

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu