29 Cdo 1944/2008Usnesení NS ze dne 10.09.2008

29 Cdo 1944/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka rozhodl v konkursní věci úpadce Ing. F. H., o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 94 K 56/97, o dovolání věřitelky U. r., zastoupené JUDr. R. Č., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. prosince 2007, č. j. 1 Ko 485/2007-430, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil k odvolání věřitelky (U. r.) usnesení ze dne 31. srpna 2007, č. j. 94 K 56/97-421, kterým Městský soud v Praze zrušil konkurs na majetek úpadce Ing. F. H. po splnění rozvrhového usnesení.

Proti usnesení odvolacího soudu brojila věřitelka (U. r.) podáním ze dne 12. února 2008, podaným u soudu osobně 13. února 2008 (č. 436).

V podání toliko uvedla, že v důsledku jednání úpadce přišla o 17,7 milionů Kč, nestala se vlastnicí parcely, budova nebyla dokončena a předána do vlastnictví U. a po více než deseti letech bylo věřitelce nahrazeno jenom 2 % hmotné škody.

Jelikož, v době, kdy věřitelka učinila podání, nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně (vycházeje z toho, že jde o dovolání) ji usnesením ze dne 20. března 2008, č. j. 94 K 56/97-438, doručeným dne 26. března 2008 (srov. doručenku u č. l. 438), vyzval k odstranění tohoto nedostatku ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Současně ji vyzval k písemnému doplnění dovolání o rozsah dovolání, dovolací důvody a dovolací návrh. Na uvedenou výzvu reagovala dovolatelka založením procesní plné moci pro jí zvoleného advokáta (č. l. 443), označujíc v průvodním podání (č. l. 442) své předchozí podání vskutku za dovolání; rozsah dovolání, dovolací důvody a dovolací návrh však nedoplnila.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Nejvyšší soud pak již v usnesení uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci. Jak se podává z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání i soudu, u něhož se podává, bylo dovolatelce doručeno 8. ledna 2008 (srov. doručenku u č. l. 433 p. v.). Lhůta k odstranění vad dovolání doplněním některého z dovolacích důvodů taxativně vypočtených v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. marně uplynula dne 7. dubna 2008 (pondělí). Nejvyšší soud proto dovolání ve shodě s podaným výkladem podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. září 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu