29 Cdo 1421/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

29 Cdo 1421/2020-103

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci žalobce GESTORE v. o. s., se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 28820959, jako insolvenčního správce dlužníka M. D., narozeného XY, zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, proti žalovanému M. D., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ivanem Ivaniškinem, advokátem, se sídlem ve Znojmě, náměstí Svobody 208/16, PSČ 669 02, o zaplacení částky 945.059,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 81/2019, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2020, č. j. 74 Co 195/2019-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení do tří dnů od právní moci rozhodnutí částku 12.400 Kč, k rukám zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku podal žalobce dovolání, které následně podáním ze dne 29. října 2020 vzal v celém rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, čímž žalovanému vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Ty v dané věci sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 6. května 2020) ve smyslu § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), v aktuálním znění.

[4] Tarifní hodnotu, z níž se vypočítává mimosmluvní odměna za úkon právní služby v dovolacím řízení, tvoří částka 945.059,51 Kč, z níž mimosmluvní odměna činí 12.100 Kč. S náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu za 1 úkon právní služby ve výši 300 Kč tak jde celkem o částku 12.400 Kč, kterou Nejvyšší soud přiznal žalovanému k tíži žalobce (dovolatele).

[5] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí (exekuce).

V Brně dne 3. 11. 2020

Mgr. Rostislav Krhut

pověřený člen senátu