29 Cdo 1236/2016Usnesení NS ze dne 31.03.2016

29 Cdo 1236/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v právní věci žalobkyně Miroslavy Šafránkové, MBA, MSc., se sídlem v Praze 5, Bellušova 1846, PSČ 155 00, jako insolvenční správkyně dlužníka Joss & Löwenstein s. r. o., identifikační číslo osoby 25739409, proti žalovanému JUDr. Janu Špelinovi, se sídlem v Plzni, Klatovská třída 84, PSČ 301 00, správci konkursní podstaty úpadce JOKA Klatovy, s. r. o., identifikační číslo osoby 49786423, zastoupenému JUDr. Karlem Uhlířem, advokátem, se sídlem v Plzni, Husova 722/13, PSČ 301 00, o zaplacení částky 2 218 699,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 43 Cm 213/2010, o dovolání Prague Media Consulting, a. s., se sídlem v Praze 1, Králodvorská 16, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26759748, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. května 2015, č. j. 3 Cmo 82/2015-137, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. května 2014, č. j. 43 Cm 213/2010-102, Krajský soud v Plzni zastavil řízení o návrhu původního žalobce Joss & Löwenstein s. r. o., aby na jeho místo vstoupila do řízení společnost Prague Media Consulting, a. s. (dále jen „společnost P“).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání společnosti P potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech řízení (druhý výrok).

Usnesení odvolacího soudu napadla společnost P dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), Krajský soud v Plzni ho usnesením ze dne 2. října 2015, č. j. 43 Cm 213/2010-153, doručeným dovolateli zvlášť dne 7. října 2015 (srov. doručenku u č. l. 153) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 3 týdnů ode dne doručení usnesení. K žádosti dovolatele soud prvního stupně usnesením ze dne 27. listopadu 2015, č. j. 43 Cm 213/2010-158, lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení prodloužil, a to do 15. prosince 2015.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

S ohledem na to, že dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, Nejvyšší soud nerozhodoval o nákladech řízení (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2016

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu