29 Cdo 1176/2013Usnesení NS ze dne 30.04.2015

29 Cdo 1176/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v konkursní věci dlužníka MERA - CZECH a. s., v likvidaci, se sídlem v Prostějově, Za drahou 4239/2, PSČ 796 01, identifikační číslo 25537211, zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3c, PSČ 779 00, o návrhu věřitelů a/ FATO invest a. s., Hradec Králové, se sídlem v Hradci Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03, identifikační číslo 15062597, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, b/ WINTECH CZ a. s., se sídlem v Přerově, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, identifikační číslo 25537245, zastoupeného Mgr. Petrem Vavříkem, advokátem, se sídlem v Přerově, Bartošova 1660/16, PSČ 750 02, c/ S. P., d/ Advokátní kanceláře Bezucha, Klimeš, Stratil v. o. s., se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1215/1, PSČ 772 00, identifikační číslo 25388185, e/ BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“, se sídlem v Olomouci, U sportovní haly 542/3, PSČ 779 00, identifikační číslo 60792639, zastoupené Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem, se sídlem v Olomouci, Na střelnici 1212/39, PSČ 779 00 a f/ Mgr. M. J., zastoupeného Mgr. Jitkou Hronovou, advokátkou, se sídlem v Jihlavě, Husova 1653/46, PSČ 586 01, na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o procesním nástupnictví na straně navrhujícího věřitele f/, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 45 K 25/2002, o dovolání navrhujících věřitelů a/ a f/ a obchodní společnosti AKR s. r. o., se sídlem v Hradci Králové - Pouchově, Dřevařská 509, PSČ 500 03, identifikační číslo osoby 25287559, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2010, č. j. 2 Ko 98/2009-1486, takto:

I. Řízení o dovolání navrhujícího věřitele f/ se zastavuje.

II. Dovolání navrhujícího věřitele a/ a společnosti AKR s. r. o. se odmítají.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. ledna 2004, č. j. 45 K 25/2002-481, prohlásil Krajský soud v Brně (dále jen „konkursní soud“) k návrhu věřitelů a/ FATO invest a. s., Hradec Králové, b/ WINTECH CZ a. s., c/ S. P., d/ Advokátní kanceláře Bezucha, Klimeš, Stratil v. o. s. a e/ BYT A SERVIS ND DRUŽSTVA OLOMOUC konkurs na majetek dlužníka MERA - CZECH a. s., v likvidaci.

V průběhu řízení o odvolání dlužníka proti usnesení o prohlášení konkursu Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením z 10. listopadu 2010 nepřipustil, aby místo navrhujícího věřitele f/ (Mgr. M. J., u nějž vyšel z toho, že se v průběhu odvolacího řízení stal co do části pohledávek procesním nástupcem navrhujícího věřitele a/) do řízení vstoupila společnost AKR s. r. o. (dále jen „společnost A“). Odvolací soud uzavřel, že ve vztahu ke společnosti A poté, co se stal majitelem části pohledávek náležejících původně navrhujícímu věřiteli A a ve stejném rozsahu procesním nástupcem navrhujícího věřitele a/ navrhující věřitel f/, nenastala ve vztahu ke společnosti A žádná právní skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod pohledávek z navrhujícího věřitele f/ na společnost A.

Usnesením ze dne 2. listopadu 2011, č. j. 2 Ko 98/2009-1556, odvolací soud následně potvrdil (ve vztahu k navrhujícím věřitelům a/ až f/) usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Usnesením ze dne 30. dubna 2015, sp. zn. 29 Cdo 1175/2013, odmítl Nejvyšší soud dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu ze dne 2. listopadu 2011.

Proti usnesení odvolacího soudu z 10. listopadu 2010 podali dovolání navrhující věřitelé a/ a f/ a společnost A, požadujíce shodně, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Navrhující věřitel f/ vzal následně dovolání zpět podáním z 11. dubna 2013 (č. l. 1920). Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení ve vztahu k navrhujícímu věřiteli f/ dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolání navrhujícího věřitele a/ a společnosti A, jež jsou přípustná podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. b/ o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud dle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodná.

Učinil tak proto, že jakékoli věcné zkoumání otázky procesního nástupnictví navrhujícího věřitele v první fázi konkursního řízení (zahájené návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka a ukončené rozhodnutím o tomto návrhu) se poté, co nabylo právní moci usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (jímž byla definitivně uzavřena první fáze konkursního řízení v této věci) a co Nejvyšší soud odmítl dovolání dlužníka proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení konkursního soudu o prohlášení konkursu, již nemůže projevit v poměrech konkursního věřitele uplatňujícího své nároky v konkursu vedeném na majetek dlužníka.

Jak Nejvyšší soud v daných souvislostech vysvětlil již pod bodem XVIII. stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek [str. 183-185 (359-361)], po prohlášení konkursu jsou účastníky konkursního řízení úpadce a věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky do konkursu. Konkursní věřitelé se účastníky konkursního řízení stávají dnem, kdy jejich přihláška došla soudu. Podáním přihlášky pohledávky konkursní věřitel nezískává legitimaci k podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o prohlášení konkursu, ani k podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci prohlášení konkursu. Ani věřitel, k jehož návrhu byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka, se nestane účastníkem té části konkursního řízení, jež počíná běžet prohlášením konkursu, jestliže včas nepřihlásil svou pohledávku u konkursního soudu. Opomenul-li přihlášku podat, končí účast tohoto věřitele v řízení právní mocí usnesení o prohlášení konkursu.

Jinak řečeno, účast navrhujícího věřitele v první fází konkursního řízení se naplňuje rozhodnutím o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. U věřitelů dlužníka, v jejichž zájmu je prohlášení konkursu na majetek dlužníka, postrádá spor o to, kdo z nich měl (správně) být (jako majitel pohledávky) „navrhovatelem“ konkursu, ekonomické i právní opodstatnění (je bezpředmětný), jestliže rozhodnutí o prohlášení konkursu již nabylo právní moci (a mimořádný opravný prostředek dlužníka v podobě dovolání byl odmítnut) a jestliže pro posouzení, kdo bude po prohlášení konkursu na majetek dlužníka uplatňovat v další (druhé) fázi konkursního řízení práva spojená s touto pohledávkou, je určující jen to, kdo pohledávku přihlásil, případně to, komu bylo přiznáno procesní nástupnictví na místě přihlašovatele pohledávky (jímž navrhovatel konkursu bez dalšího není). Srov. i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 3785/2007, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2010, pod číslem 89 a bod XXXI. výše citovaného stanoviska [str. 202 (378)].

Rozhodovat věcně o podaném dovolání za daného stavu věci smysl nemá.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2015

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu