29 Cdo 1099/2009Usnesení NS ze dne 17.04.2009

29 Cdo 1099/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci úpadce Z. o. d. K., družstva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 95 K 74/98, o dovolání konkursní věřitelky E. U., zastoupené Mgr. Z. K., advokátkou, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. června 2008, č. j. 2 Ko 136/2008-531, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2009, č. j. 29 Cdo 1099/2009-617, se opravuje tak, že v prvním odstavci odůvodnění usnesení, v sedmém řádku, se slovo „nepřípustné“ nahrazuje slovem „přípustné“.

Odůvodnění:

Ve výroku označené usnesení Nejvyššího soudu je postiženo chybou v psaní v textu odůvodnění, spočívající v tom, že namísto správného obratu „není přípustné“ bylo užito slov „není nepřípustné“.

Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního, chybu v psaní opravil způsobem uvedeným ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. dubna 2009

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu