28 Nd 98/2006Usnesení NS ze dne 18.10.2006

28 Nd 98/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci navrhovatelky T. J., proti odpůrci P. J., o rozvod manželství a úpravu práv a povinností k nezletilým dětem P. J. a M. J., pro dobu po rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 C 45/2005, o návrhu žalobkyně na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 54C 45/2005 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu návrh navrhovatelky na delegaci projednání věci o rozvod manželství a práv a povinností k nezletilým P. a M. J. z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Liberci, s ohledem na místo svého nynějšího trvalého bydliště. Jako konkrétní důvody uvedla velkou vzdálenost mezi současným bydlištěm (včetně bydliště nezletilých dětí) a místně příslušným soudem.

Nejvyšší soud ČR dospěl po zvážení rozhodných skutečností k závěru, že důvody přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení §12 odst. 2 o. s. ř. nejsou dány.

Ostatní účastníci se k návrhu nevyjádřili.

Procesní úkony předcházející nynějšímu rozvodovému řízení, učiněné ve věci výchovy a výživy nezletilých za dobu před rozvodem, jsou dostatečným výchozím podkladem pro rozhodování a mohou být po důkazní stránce doplněny, i vzhledem k věku nezletilých, výslechem cestou dožádaného soudu.

Z hlediska hospodárnosti řízení by tedy nebylo účelné přikázání věci Okresnímu soudu v Liberci a Nejvyšší soud návrhu nevyhověl (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v.r.

předseda senátu