28 Nd 541/2020Usnesení NS ze dne 24.11.2020

28 Nd 541/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců JUDr. Davida Rause, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci oprávněného: Intrum Czech, s. r. o., IČO 27221971, se sídlem Prosecká 851/64, Praha 9, zastoupený JUDr. Pavlem Staňkem, advokátem se sídlem V jámě 699/1, Praha 1, proti povinnému: K. T. S., narozený XY, naposled bytem XY, o vymožení částky 2 566,24 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2163/2020, o určení místně příslušného soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2163/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je vedeno řízení o nařízení exekuce a pověření exekutora pro vymožení pohledávky ve výši 2 566,24 Kč s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení ve výši 3 662 Kč podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 1. 2020, sp. zn. 11 C 99/2017.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 5. 10. 2020, č. j. 65 EXE 2163/2020-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále „o. s. ř.“), neboť současné místo pobytu povinného není známé a v České republice nebyl zjištěn žádný majetek povinného.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále „exekuční řád“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje exekuční řád v ustanovení § 45. Z druhého odstavce tohoto ustanovení vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V nyní posuzované věci nelze určit místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť podle obsahu spisu povinný nemá (a neměl ani v době zahájení řízení) místo trvalého pobytu či pobytu cizince na území České republiky (podle zjištění Obvodního soudu pro Prahu 5 je povinný polským státním příslušníkem nezapsaným v tuzemské centrální evidenci obyvatel, na území České republiky neměl nikdy povolen žádný druh pobytu, byl tu pouze krátkodobě ubytován, naposledy v říjnu 2017) a není známo ani místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je také přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://nsoud.cz, Nejvyšší soud vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného; skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že danou exekuční věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 5.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 11. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu