28 Nd 367/2018Usnesení NS ze dne 09.01.2019

28 Nd 367/2018-44

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci oprávněné SECAPITAL S. à. r. l., číslo registrace B 108305, se sídlem v Lucemburku, rue Jean Piret 1A, L-2350, Lucembursko, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému P. L., nar. XY, naposledy bytem XY, pro 9.380 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 857/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 857/2018 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou byla dne 21. 7. 2018 doručena žádost soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy o nařízení exekuce a pověření k jejímu provedení.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 24. 9. 2018, č. j. 16 EXE 857/2018-41, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu (výrok II.). V odůvodnění usnesení soud ocitoval především ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), a shrnul, že povinný, který není občanem České republiky, v současné době zde nemá povolen žádný druh pobytu, na adrese uvedené v exekučním návrhu se nezdržuje a nebyl dohledán v centrální evidenci obyvatel ani v registru obyvatel. Okresní soud tedy uzavřel, že nelze-li podmínky místní příslušnosti zjistit anebo chybějí-li, je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj věřitele (oprávněného). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je proto při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v řešené věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 1. 2019

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu