28 Nd 218/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

28 Nd 218/2020-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, IČO 00024911, proti povinnému V. G., narozenému XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, pro 37.098,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5483/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5483/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, podal dne 23. 1. 2020 u Okresního soudu v Litoměřicích spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 15. 1. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 37.098,60 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2018, č. j. 27 T 89/2018-257, jež nabylo právní moci dne 27. 11. 2018.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 7. 4. 2020, č. j. 31 EXE 5483/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že se věc předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne (výrok II.). Na základě toho, že „v exekučním návrhu je u osoby povinného uvedena adresa bydliště XY, t. č. Věznice Kynšperk nad Ohří‘, povinný neprochází registrem obyvatel, dle sdělení cizinecké policie je od 8. 8. 2020 ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Kynšperk nad Ohří, přičemž zároveň mu byl uložen trest vyhoštění z České republiky na dobu 5 let, a jiný pobyt povinného není znám“, dospěl soud k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť není známo místo trvalého pobytu povinného ani místo jeho pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. (které se použije i pro exekuční řízení - srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“). Z odstavce 2 tohoto ustanovení vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Povinný, jak z obsahu spisu vyplývá, je občanem Rumunska, v současnosti je ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, nemá v České republice místo trvalého pobytu, ani místo pobytu cizince a dosud nebyl zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje - viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje přitom k zásadě hospodárnosti (§ 6 o. s. ř), rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla podána žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu