28 Ncu 73/2019Rozsudek NS ze dne 07.08.2019

28 Ncu 73/2019-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném P. J., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozhodnutí starosty města Katori, prefektury Chiba, Japonsko, ze dne 18. 3. 2019, č. 0829, o zápisu rozvodu manželství P. J. a R. F., rozené F., uzavřeného dne 25. 11. 2015 před příslušným oddávajícím orgánem v Katori, Chiba (Japonsko),

seuznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Starosta města Katori, prefektury Chiba (Japonsko), k žádosti obou manželů zapsal rozvod jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství. Nezletilá dcera AAAAA (pseudonym) byla svěřena do péče matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 7. 8. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu