28 Ncu 5/2019Rozsudek NS ze dne 27.03.2019

28 Ncu 5/2019-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. T., bytem XY, zastoupenou J. T., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu Kalifornie, okres Santa Clara, Spojené státy americké (Superior Court of California, County of Santa Clara), ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 111-FL160046, jímž bylo rozvedeno manželství K. R. a K. T. (R.), rozené T., uzavřené dne 26. 12. 2008 před příslušným oddávajícím orgánem v Las Vegas (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/VI/33, roč. 2018, str. 94, poř. č. 480,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud Kalifornie, okres Santa Clara (Spojené státy americké), k návrhu manžela navrhovatelky rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Stav manželský byl uvedeným rozsudkem ukončen ke dni 2. 7. 2013.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 3. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu