28 Ncu 29/2019Usnesení NS ze dne 23.04.2019

28 Ncu 29/2019-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. G. M., nar. XY, bytem XY, zastoupenou P. S., bytem XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Nejvyššího soudu státu New York, okres Queens, Spojené státy americké, ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 26021/09, o rozvodu manželství A. J. G. a E. G. M., rozené M., uzavřeného dne 30. 12. 2003 před příslušným oddávajícím orgánem v New Yorku, Spojené státy americké, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozsudku Nejvyššího soudu státu New York, okres Queens, Spojené státy americké, ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 26021/09. V řízení bylo zjištěno, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spojených států amerických.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spojených státech amerických, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu