28 Ncu 163/2019Usnesení NS ze dne 14.01.2020

28 Ncu 163/2019-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem A. E., bytem XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Jednočlenného soudu prvního stupně Athény, Řecká republika, ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. 3964/95, o rozvodu manželství A. S. E. a I.– M. E., rozené K. – R. B., uzavřeného dne 31. 10. 1985, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 31. 10. 2019 se navrhovatel domáhal uznání výše označeného rozsudku Jednočlenného soudu prvního stupně Athény (Řecká republika), ze dne 30. 11. 1995. Z obsahu citovaného rozsudku přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Řecké republiky.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Řecké republice před vstupem České republiky do Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Ostravě, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, a lze se tedy domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu