28 Ncu 144/2019Usnesení NS ze dne 08.10.2019

28 Ncu 144/2019-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem M. N. M., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Smírčího soudu v Kinshase/Matete, Konžská demokratická republika, ze dne 6. 8. 2018, sp. zn. RC.11.583/XVII, jímž bylo rozvedeno manželství M. N. M. a L. B. M., rozené B. M., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 18. 9. 2019 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Smírčího soudu v Kinshase/Matete, Konžská demokratická republika, ze dne 6. 8. 2018, sp. zn. RC.11.583/XVII, o rozvodu jeho manželství s L. B. M..

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2019, č. j. 28 Ncu 144/2019-7, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude superlegalizován a opatřen úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 22. 10. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě, která byla na žádost navrhovatele několikrát prodloužena, a to naposledy do 20. 4. 2020 (o další prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal), řádně dle výzvy doplněn (ani do dnešního dne), a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu