28 Ncu 124/2019Rozsudek NS ze dne 17.10.2019

28 Ncu 124/2019-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném A. F., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozhodnutí Soudu pro záležitosti osobního stavu v That Al-Salasilu, Irácká republika, ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 699/Sh/2019, pravomocného dne 19. 4. 2019, jímž byl potvrzen rozvod (ze dne 23. 10. 2017) manželství A. F., rozené F., a W. M. L. A., uzavřeného dne 29. 3. 2016 před příslušným oddávajícím orgánem v Bagdádu, Irácká republika, zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/IV/43, roč. 2016, str. 108, poř. č. 618,

seuznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Soud pro záležitosti osobního stavu v That Al-Salasilu, Irácká republika, k návrhu navrhovatelky potvrdil rozvod jejího manželství ze dne 23. 10. 2017, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilá dcera AAAAA (pseudonym) je v péči matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

K uznání předložený rozsudek nabyl dle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 17. 10. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu