28 Cdo 837/2004Usnesení NS ze dne 23.04.2004

28 Cdo 837/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. f. České republiky, zastoupeného advokátkou, proti žalovanému V. Z., o zaplacení 6 343,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 47/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2002, č.j. 18 Co 407/2002 - 40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 6 jako soud prvního stupně rozsudkem pro zmeškání ze dne 2.11.2000, č.j. 14 C 47/2000-11, žalobě vyhověl zcela.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29.11.2002, č.j. 18 Co 407/2002 - 40, odvolání odmítl.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dne 18.11.2003 dovolání (č.l. 49 spisu). Soud prvního stupně usnesením ze dne 3.3.2004, č.j. 14 C 47/2000-51, v odstavci I. vyzval dovolatele, aby podání ze dne 15.11.2003 opravil a doplnil tak, aby bylo patrno, proti kterému rozhodnutí jeho dovolání směřuje, čeho se dovolatel domáhá a v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí soudu. Současně v odstavci II. uložil dovolateli, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že nebudou-li ve stanovené 15-ti denní lhůtě od doručení tohoto usnesení odstraněny vytčené nedostatky dovolání a nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolateli doručeno dne 24.3.2004.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 1, 15 a 17 zákona č. 30/2000 Sb., podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Proto v dalším odůvodnění tohoto usnesení jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen ,,o.s.ř.“ ).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná. Stejně tak podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání poučil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnil dovolatel své podání označené jako dovolání, aniž doložil, že by sám byl osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolateli formou svého usnesení ze dne 3.3.2004, č.j. 14 C 47/2000-51, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolateli přiměřenou lhůtu 15 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolateli se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolateli řádně doručeno dne 24.3.2004. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Dovolatel nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobci v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. dubna 2004

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu