28 Cdo 553/2006Usnesení NS ze dne 08.06.2006

28 Cdo 553/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida,CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr.Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce V. L., proti žalovanému S. P., o uložení povinnosti upravit zálohy a učinit další úkony, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 424/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2005, č.j. 22 Co 279/2005-19, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozhodl usnesením výše označeným tak, že potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9.3.2005, č.j. 23 C 424/2004-10, kterým bylo podání žalobce ze dne 15. 9. 2004, označené jako žaloba, spolu s doplňky, odmítnuto. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Stejně jako soud prvního stupně, také odvolací soud shledal podání neurčitým a posoudil je ve smyslu ve smyslu § 43 odst.1, 2 o.s.ř.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dne 6. 10. 2005 žalobce dovolání. Toto dovolání sepsal sám, bez právního zastoupení, ač je toto zastoupení (advokátem) pro dovolací řízení povinné (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).

Soud prvního stupně dovolatele usnesením ze dne 29. 12. 2005 vyzval, aby si advokáta zvolil a ten mohl doplnit dovolání v souladu s požadavky zákona. Ač bylo usnesení – s poučením o možnosti zastavení řízení – žalobci dne 12. 1. 2006 doručeno, žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Dovolací soud proto po předložení věci dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v.r.

předseda senátu