28 Cdo 4479/2018Usnesení NS ze dne 27.11.2020

28 Cdo 4479/2018-261

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Čestice, se sídlem ve Volyni, Lidická 120, IČO 659 56 842, zastoupené JUDr. Matoušem Jírou, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, za účasti České republiky - Státního pozemkového úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČO 013 12 774, za niž jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 697 97 111, Územní pracoviště České Budějovice, se sídlem v Českých Budějovicích, Prokišova ul. 1202/5, o nahrazení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 67/2015, o dovolání účastnice řízení proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2018, č. j. 4 Co 69/2017-87, takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 7. 2018, č. j. 11 C 67/2015-114, se ve výroku II. zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v řízení podle části páté občanského soudního řádu rozsudkem ze dne 5. 8. 2016, č. j. 11 C 67/2015-52, rozhodl, že „žalobkyni se vydávají z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, pozemky - parcely č. KN 210/2, PK 163, KN st. 287 a PK 210/4 v k. ú. Čestice“ s tím, že tímto rozsudkem je nahrazeno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 7. 10. 2015, č. j. 315810/2013/R1348/RR10633, pokud se týká shora uvedených pozemků (výrok I.), a účastnici řízení uložil povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 17.540,25 Kč k rukám jejího právního zástupce (výrok II.).

Usnesením ze dne 3. 1. 2017, č. j. 11 C 67/2015-77, Krajský soud v Českých Budějovicích opravil výrok I. citovaného rozsudku - pokud jde o číslování parcel - tak, že „se uvádí parcely KN 163/1 a 171/1 namísto parcely PK č. 163 a parcela KN č. 210/3 namísto parcely PK č. 210/4“, neboť v období od podání žaloby do vydání rozhodnutí ve věci došlo v katastrálním území Čestice k obnově katastrálního operátu a pozemky vedené ve zjednodušené evidenci byly nově označeny parcelními čísly.

K odvolání účastnice řízení Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 4. 2018, č. j. 4 Co 69/2017-87, rozsudek soudu prvního stupně, pokud jde o vydání pozemků p. č. 163/1 a p. č. 171/1 v k. ú. Čestice žalobkyni potvrdil (výrok I.), ohledně pozemku p. č. st. 287 v k. ú. Čestice jej zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení (výrok II.) a dále jej změnil tak, že žalobu na vydání pozemků p. č. 210/2 a p. č. 210/3 v k. ú. Čestice zamítl s tím, že v tomto rozsahu se nenahrazuje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 7. 10. 2015, č. j. 315810/2013/R1348/RR10633.

Usnesením ze dne 20. 7. 2018, č. j. 11 C 67/2015-114, Krajský soud v Českých Budějovicích řízení ve vztahu k parcele KN č. st. 287 v k. ú. Čestice zastavil z důvodu, že v této části vzala žalobkyně podáním dodaným do datové schránky soudu dne 5. 6. 2018 žalobu zpět (výrok I.); dále rozhodl, že účastnice řízení je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení (před soudy obou stupňů) částku 17.168,90 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně (výrok II.).

Na základě dovolání podaného účastnicí řízení dne 10. 7. 2018 proti potvrzujícímu výroku I. rozsudku odvolacího soudu ohledně vydání pozemků parc. č. 163/1 a č. 171/1 v k. ú. Čestice Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 16. 1. 2019, č. j. 28 Cdo 4479/2018-136, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 4 Co 69/2017-87, ve výroku I., jímž byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 8. 2016, č. j. 11 C 67/2015-52, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 1. 2017, č. j. 11 C 67/2015-77, ohledně vydání pozemků parc. č. 163/1 a parc. č. 171/1 v kat. území Čestice žalobkyni, a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 8. 2016, č. j. 11 C 67/2015-52, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 1. 2017, č. j. 11 C 67/2015-77, v části výroku I. ohledně totožných pozemků s tím, že v tomto rozsahu se nahrazuje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 7. 10. 2015, č. j. 315810/2013/R1348/RR10633, a dále ve výroku o nákladech řízení, zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil Krajskému soudu v Českých Budějovicích k dalšímu řízení.

Jelikož výrok II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 7. 2018, č. j. 11 C 67/2015-114, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení ve vztahu mezi účastníky, je na Nejvyšším soudem částečně zrušeném rozsudku odvolacího soudu (který z důvodu částečného zrušení rozsudku soudu prvního stupně nerozhodoval o nákladech řízení) a spolu s ním i rozsudku soudu prvního stupně ve výroku o věci samé v témže rozsahu a ve výroku o nákladech řízení, závislý, dovolací soud tento výrok II. usnesení soudu prvního stupně podle § 243e odst. 2 věty čtvrté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zrušil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu