28 Cdo 4426/2010Usnesení NS ze dne 19.09.2011

28 Cdo 4426/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce T. M., proti žalované A. M., zastoupené Mgr. Ivanem Nezvalem, advokátem se sídlem v Brně, Rooseveltova 6/8, o zaplacení částky 83.172,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 27/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2010, č. j. 16 Co 385/2008-179, takto:

V dovolacím řízení bude pokračováno jako s účastnicemi řízení na straně žalující s A. B., a S. L.

Odůvodnění:

Ve věci uvedené v záhlaví podal žalobce dne 13. 7. 2010 dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2010, č. j. 16 Co 385/2008-179, jímž byl změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2008, č. j. 29 C 27/2000-153, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 20. 6. 2008, č. j. 29 C 27/2000-157.

Dne 5. 11. 2010 dovolatel T. M. zemřel. Ze sdělení JUDr. Lubomíra Miky notáře jako soudního komisaře vyplynulo, že se na základě usnesení ze dne 26. 4. 2011, č. j. 58 D 3052/2010-35, s právní mocí téhož dne, staly dědičkami po zůstaviteli, které dědictví neodmítly, dcery A. B., a S. L.

Jelikož v průběhu dovolacího řízení dovolatel ztratil způsobilost být účastníkem řízení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude na straně žalující pokračováno s dědičkami po zůstaviteli jako právními nástupkyněmi zemřelého žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2011

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.

předseda senátu