28 Cdo 4024/2017Usnesení NS ze dne 05.11.2019

2

5

28 Cdo 4024/2017-168

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Turkovice u Přelouče, se sídlem v Přelouči, Masarykovo náměstí 48, IČ 64243389, zastoupené Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Zelená 267, za účasti České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, o nahrazení rozhodnutí správního orgánu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 18/2015, o dovolání České republiky - Státního pozemkového úřadu proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. února 2017, č. j. 4 Co 45/2016-135, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. července 2018, č. j. 28 Cdo 4024/2017-160, se v části výroku II., v níž byl označen výrok, ve kterém byl rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 9. února 2017, č. j. 4 Co 45/2016-135, změněn rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 50 C 18/2015-92, opravuje tak, že nesprávné označení „ve výroku I.“ se nahrazuje správným označením „ve výroku II.“; v ostatním zůstává opravovaný výrok rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. července 2018, č. j. 28 Cdo 4024/2017-160, beze změny.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve shora označeném výroku rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 7. 2018, č. j. 28 Cdo 4024/2017-160, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení výroku, v němž byl rozsudkem odvolacího soudu změněn rozsudek soudu prvního stupně, vydal dovolací soud podle ustanovení § 164 a § 243b o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srovnej část první, čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 11. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu