28 Cdo 2057/2001Usnesení NS ze dne 26.01.2002

28 Cdo 2057/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) Z. J., B) H. K. a C) J. K., všech zastoupených advokátem, proti žalovanému P. L., zastoupenému advokátem, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 8 C 238/94, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2001, č.j. 12 Co 55/2001-161, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobu na vyklizení nemovitosti podanou dne 27. 7. 1994 zamítl Okresní soud v Karlových Varech jako soud prvního stupně naposledy rozsudkem ze dne 9. 10. 2000, č.j. 8 C 238/94-138. K odvolání žalobců podanému 27. 11. 2000 Krajský soud v Plzni shora uvedeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobě vyhověl způsobem uvedeným ve výroku svého usnesení. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 20. 6. 2001.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 16. 8. 2001 dovolání, jehož přípustnost dovozoval z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a), b) o.s.ř. a § 237 odst. 3 o.s.ř. Tvrdil existenci dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 b) o.s.ř.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Řízení v této věci bylo zahájeno podáním žaloby dne 27. 7. 1994, tedy za účinnosti občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (to je do dne 31. 12. 2000). Rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 9. 10. 2000 tak bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k ustanovení bodu 15. hlavy I. - přechodná ustanovení k části první - zákona č. 30/2000 Sb., proto i pro projednání věci a jejímu rozhodnutí odvolacím soudem přicházelo do úvahy rozhodování podle dosavadních právních předpisů. Rovněž z hlediska dovolacího řízení je nutno vycházet z ustanovení bodu 17. těchže přechodných ustanovení. Podle nich dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů.

Projednáním a rozhodnutím dovolání podle dosavadních právních předpisů ve smyslu části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb. se rozumí zejména posuzování podmínek řízení, procesního nástupnictví formou singulární sukcese, zkoumání přípustnosti dovolání nebo vymezení náležitostí písemného vyhotovení rozhodnutí, jakož i posuzování včasnosti dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání. Uvedený důsledek vychází z povahy ustanovení bodu 15. a 17. zmíněných přechodných ustanovení, neboť jde o předpis kogentní povahy, od nichž se soud nemůže odchýlit. Proto v tomto rozsudku jsou uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.).

V této věci bylo dovolání podáno po uplynutí shora uvedené zákonné lhůty jednoho měsíce od právní moci usnesení odvolacího soudu. Dovolací soud proto podle § 243 odst. 4 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. musel opožděně podané dovolání odmítnout, aniž mohl přistoupit k meritornímu přezkoumání důvodů v dovolání uplatněných.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o.s.ř. za použití § 224 odst.1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 2 o.s.ř. . Žalovaný neměl v dovolacím řízení úspěch a žalobcům v souvislosti s dovolacím řízením zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu