28 Cdo 1484/2005Usnesení NS ze dne 26.07.2006

28 Cdo 1484/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce M. Č. k., spol. s.r.o., zast. advokátem, proti žalovaným 1/ Ing. M. K., podnikateli, 2/ R. spol. s.r.o., oběma zast. advokátem, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp.zn. 9 C 153/99, v řízení o vyklizení nemovitostí na dovolání žalovaného 1/ Ing. M. K., podnikatele, zast. advokátem, podané proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2005 pod čj. 30 Co 538/2004-352, na základě zpětvzetí dovolání dovolatelem Ing. M. K, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2005, čj. 30 Co 538/2004-352, podal včas dovolání žalovaný 1/ Ing. M. K. Toto dovolání podáním ze dne 10.4.2006 vzal zpět, a to z toho důvodu, že se obě strany sporu dohodly na zrušení věcného břemene za úplatu, vyklizením předmětných nemovitostí a na narovnání všech sporných vztahů.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu řízení o dovolání zastavil.

K rozhodnutí o náhradě nákladů řízení o dovolání nebyly shledány zákonné předpoklady podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 224 občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu