28 Cdo 139/2002Usnesení NS ze dne 05.02.2002

28 Cdo 139/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o dovolání Ing. J. M. proti usnesení Městského soudu v Praze z 15.8.2001, sp.zn. 21 Co 329/2001, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 12 C 299/2000 (žalobce Ing. J. M. proti žalovanému JUDr. R. Ch., o předání výsledků šetření), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

V řízení o žalobě žalobce, podané u soudu 14.11.2000, vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 30.5.2001 usnesení (čj. 12 C 299/2000-50), jímž odmítl žalobu žalobce, domáhajícího se uložení povinnosti žalovanému sdělit Obvodnímu soudu pro Prahu 4 výsledky šetření Policie České republiky ohledně trestních oznámení uvedených v zápise z 27.7.2000, čj. PPS-443/OSK-ST-2000 (sepsaném na Policii ČR – Správě hl. m. Prahy), a dále se domáhajícího, aby soud rozhodl „ve věcech marazmu genese nemovitostí“, a to domu čp. 450/34 v P., D. ulice. Citovaným usnesením bylo také rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a že po právní moci tohoto usnesení bude žalobci vrácena částka 1.000,- Kč, zaplacených k úhradě soudního poplatku.

V odůvodnění svého usnesení poukazoval soud prvního stupně na to, že žalobce byl usnesením z 2.4.2001, čj. 12 C 299/2000-10, vyzván podle ustanovení § 43 odst. 1 občanského soudního řádu k odstranění vad svého žalobního návrhu s tím, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení, bude žaloba žalobce odmítnuta. Usnesení vyzývající k odstranění vad žalobního návrhu bylo žalobci doručeno 12.4.2001, ale k odstranění vad žalobcovy žaloby v soudem stanovené lhůtě nedošlo.

O odvolání žalobce proti tomuto usnesení bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 z 12.7.2001, čj. 12 C 299/2000-57, s poukazem na ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.), když totiž odvolání žalobce bylo podáno dne 4.7.2001, třebaže 15 denní lhůta k podání odvolání (která začala běžet po doručení usnesení žalobci dne 6.6.2001) již uplynula.

K odvolání žalobce proti citovanému usnesení soudu prvního stupně z 30.5.2001 Městský soud v Praze usnesením z 15.8.2001, sp.zn. 21 Co 329/2001, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. V odůvodnění svého usnesení odvolací soud uváděl, že odvolání žalobce neshledal důvodným, když soud prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 208 odst. 1 občanského soudního řádu. Proto bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu a o nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 224 odst. 1 s § 146 odst. 3 občanského soudního řádu.

Usnesení odvolacího soudu bylo doručeno žalobci dne 3.9.2001 a dovolání ze strany žalobce bylo proti tomuto usnesení podáno u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 2.11.2001, tedy ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.).

Dovolatel Ing. J. M. ve svém dovolání, které sepsal a podal sám, navrhoval, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu i usnesení soudu prvního stupně a aby věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal pak dne 9.11.2001 usnesení čj. 12 C 299/2000-79, jímž vyzval žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení si zvolil pro dovolací řízení advokáta (ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu) a aby tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě bude žalobcem předloženo advokátem sepsané dovolání. Dovolateli bylo také v usnesení soudu prvního stupně dáno poučení, že nebude-li výzvě vyhověno v soudem stanovené lhůtě, bude spis předložen dovolacímu soudu a dovolací řízení bude zastaveno.

V podání ze 17.11.2001, jímž žalobce doplňoval své dovolání z 2.11.2001, dovolatel uváděl, že právní zastoupení v této právní věci je, podle jeho názoru, zbytečné, neboť postačí, když soud prvního stupně se bude řídit v řízení a při rozhodování procesními principy občanského soudního řádu a věc projedná při ústním jednání; proto dovolatel výslovně uvedl, že usnesení soudu prvního stupně z 9.11.2001, čj. 12 C 299/2000-79, odmítá.

Při posuzování tohoto dovolání dovolatele vycházel dovolací soud z ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (v jeho znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.), podle něhož dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem, pokud sám nemá právnické vzdělání. V ustanovení § 241 odst. 2 téhož právního předpisu je pak ještě stanoveno, že nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být jeho dovolání sepsáno advokátem.

V rozhodnutí uveřejněném pod č. 13/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem, bylo vyloženo, že ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu o tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, je ustanovení donucující povahy, jež nepřipouští výjimky. Nedostatek tohoto zastoupení je nedostatkem bránícím v pokračování dovolacího řízení. Jestliže dovolatel přes výzvu a poučení nedostatek svého dovolání ve stanovené lhůtě neodstraní, bude dovolací řízení usnesením dovolacího soudu zastaveno ve smyslu ustanovení občanského soudního řádu o řízení u dovolacího soudu a ve smyslu ustanovení § 43 a § 104 odst. 1 téhož právního předpisu.

Protože i v daném případě nebyl dovolatel zastoupen advokátem, třebaže sám nemá právnické vzdělání, jeho dovolání nebylo sepsáno advokátem nebo notářem a dovolatel přes výzvu a poučení ze strany soudu neodstranil nedostatek tohoto zastoupení, bránící v pokračování dovolacího řízení, nezbylo dovolacímu soudu než ve smyslu ustanovení § 241b odst. 2 a 2, § 209, jakož i § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (v jeho znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.), přikročit k zastavení řízení o dovolání dovolatele.

Dovolatel nebyl v řízení o dovolání úspěšný a žalovanému v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 5. února 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu