28 Cdo 1191/2020Usnesení NS ze dne 29.04.2020

28 Cdo 1191/2020-673

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobců a) Z. Ch., narozeného dne XY, bytem XY, a b) M. Ch., narozeného dne XY, bytem XY, obou zastoupených JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 496/13, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, identifikační číslo osoby: 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené Mgr. Davidem Kroftou, advokátem se sídlem v Praze 1, Újezd 450/40, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu pozemků, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 C 262/2017, k dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 19 Co 237/2019-638, o návrhu žalované na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 19 Co 237/2019-638, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27. 3. 2019, č. j. 6 C 262/2017-540, jímž byl nahrazen projev vůle žalované uzavřít s žalobci dle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o převodu pozemků parc. č. XY a parc. č. XY v k. ú. XY a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok I rozsudku odvolacího soudu); současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalovaná, uplatňujíc konkrétní hlediska přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), namítajíc přitom s poukazem na § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, nevhodnost (nezpůsobilost) pozemků k převodu jako náhradních pro jejich dotčenost probíhajícími pozemkovými úpravami, v souvislosti s nimiž byla do katastru nemovitostí zapsána poznámka o jejich zahájení.

Spolu s dovoláním žalovaná podala návrh (posuzovaný potud dle jeho obsahu) na odklad právní moci dovoláním napadeného rozsudku.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen na svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit právní moc napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné.

Dovolací soud v poměrech projednávané věci dále přihlédl k tomu, že případná dispozice s pozemky, jež byly napadeným rozhodnutím žalobcům přiřknuty jako náhradní, by mohla mít za následek závažné ohrožení práv. Právní vztahy týkající se těchto nemovitostí by měly zůstat i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud k návrhu žalované rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 19 Co 237/2019-638, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 4. 2020

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu