27 Nd 536/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

27 Nd 536/2020-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinnému A. D., narozenému XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1960/2020, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1960/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 4. 6. 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 1.662 Kč s příslušenstvím, přiznané jí příkazem Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro severočeskou oblast, ze dne 11. 2. 2014, č. j. ČTÚ-91 783/2011-635/II. vyř. – StM, který nabyl právní moci dne 11. 7. 2014 a dne 29. 7. 2014 se stal vykonatelným. Návrhem ze dne 11. 8. 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

[2] Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14. 9. 2020, č. j. 33 EXE 1960/2020-22, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a věc předložil podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (výrok II.). V odůvodnění usnesení soud uvedl, že „v posuzované věci chybějí podmínky místní příslušnosti, jelikož povinný nemá v České republice soud podle § 45 odst. 2 exekučního řádu“.

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu