27 Nd 342/2020Usnesení NS ze dne 27.08.2020

27 Nd 342/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinnému M. K., narozenému XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1179/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1179/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 19. 5. 2020 podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 8.9564,00 Kč s příslušenstvím jí přiznané rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 15. 11. 2018, č. j. 8 C 49/2018-51, jenž nabyl právní moci dne 29. 12. 2018. Dne 9. 6. 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Břeclavi vyslovil usnesením ze dne 22. 6. 2020, č. j. 53 EXE 1179/2020-21, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel ani Registrem obyvatel a nemá hlášen trvalý pobyt na území České republiky, ale na území Slovenské republiky na adrese uvedené v záhlaví.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Ze zprávy Ministerstva vnitra České republiky ze dne 2. 7. 2020 (obsažené ve spise) Nejvyšší soud zjistil, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a na území České republiky měl registrován pobyt v období od 16. 10. 2014 do 5. 3. 2015 na adrese: XY, avšak v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu.

[7] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 8. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu