27 Nd 208/2019Usnesení NS ze dne 23.07.2019

27 Nd 208/2019-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné CREDITFIELD, s. r. o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 49/5, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 28939395, zastoupené JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, proti povinnému K. I. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 781/2019, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 781/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 13. 3. 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D., Exekutorský úřad pro Prahu 5, se oprávněná domáhá exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 3.812 Kč s příslušenstvím, přiznané jí rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. 10. 2018, č. j. 26 C 263/2018-43, který se stal vykonatelným dne 20. 11. 2018. Dne 15. 3. 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

[2] Usnesením ze dne 26. 3. 2019, č. j. 14 EXE 781/2019-14, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění usnesení uvedl, že „povinný neprochází registrem obyvatel, ani registrem osob podnikajících dle živnostenského zákona. Ze zprávy Ministerstva vnitra soud zjistil, že jmenovaný byl z území České republiky vyhoštěn od 29. 9. 2017 do 29. 9. 2023. Soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu“.

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince.

Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Obvodní soud pro Prahu 5, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 7. 2019

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu