27 Cdo 885/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

27 Cdo 885/2020-93

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce F. F., narozeného XY, bytem XY, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Nc 6/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2019, č. j. 15 Co 294/2019-79, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 25. 6. 2019, č. j. 29 Nc 6/2017-68, odmítl podání žalobce ze dne 21. 5. 2018 doplněné podáním ze dne 18. 2. 2019 (výrok I.) a žalobci nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, avšak nezaplatil soudní poplatek za dovolací řízení splatný podáním dovolání [§ 4 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích)].

[4] Nejvyšší soud proto žalobce usnesením ze dne 15. 4. 2020, č. j. 27 Cdo 885/2020-90, v souladu s § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích, vyzval k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4.000 Kč s poučením, že nebude-li soudní poplatek za dovolání zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena 23. 4. 2020.

[5] Jelikož dovolatel soudní poplatek za dovolání přes poučení o následcích jeho nečinnosti nezaplatil ani k výzvě dovolacího soudu, ani později, předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.) řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích, zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu