27 Cdo 834/2020Usnesení NS ze dne 23.07.2020

27 Cdo 834/2020-72

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v exekuční věci oprávněných a) R. H., narozeného XY, bytem XY, a b) L. D., narozeného XY, bytem XY, proti povinnému J. G., narozenému XY, bytem XY, pro 750.204 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2016, č. j. 20 Co 79/2016-151, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 20 Co 79/2016-MOP, o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 3. 2017, č. j. 4 Co 262/2016-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. 3. 2016, č. j. 20 Co 79/2016-151, potvrdil usnesení ze dne 19. 1. 2016, č. j. 8 Nc 6014/2005-144, jímž Okresní soud v Nymburku zamítl návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě pro obnovu exekučního řízení, vedeného u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 8 Nc 6014/2005.

[2] Povinný proti usnesení Krajského soudu v Praze podal žalobu pro zmatečnost, a dne 22. 8. 2016 požádal o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3] Krajský soud v Praze usnesením ze dne 27. 9. 2016, č. j. 20 Co 79/2016-MOP-10, nepřiznal povinnému osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce (výrok II.).

[4] Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. 3. 2017, č. j. 4 Co 262/2016-18, k odvolání povinného rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[5] Proti posledně uvedenému usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Při podání dovolání nebyl povinný zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

[6] Žádost dovolatele o ustanovení zástupce zamítl Krajský soud v Praze druhým výrokem usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. 20 Co 79/2016-MOP-54, jenž potvrdil k odvolání dovolatele Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 7. 2019, č. j. 4 Co 50/2019-60; rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 8. 2019.

[7] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[8] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[9] Nejvyšší soud usnesením ze dne 12. 5. 2020, č. j. 27 Cdo 834/2020, 27 Cdo 835/2020-67, vyzval dovolatele, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení a poučil jej o následcích nesplnění této povinnosti.

[10] Dovolatel dne 28. 5. 2020 zaslal Nejvyššímu soudu opětovnou žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

[11] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

[12] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[13] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 7. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu