26 Nd 8/2020Usnesení NS ze dne 11.02.2020

26 Nd 8/2020-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Lucie Jackwerthové v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu v Litoměřicích, se sídlem v Litoměřicích, Na Valech 525/12, IČO 00024872, proti povinnému M. K., narozenému XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Všehrdy, pro 19.096 Kč, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 12141/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 12141/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, se sídlem v Praze 3, Milešovská 1326/4, požádal Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 19.096 Kč.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 3. 12. 2019, č. j. 11 EXE 12141/2019-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinného, ani zde nemá žádný druh pobytu povolen. Toho času se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Všehrdy.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „o. s. ř.“), který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl zde doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu nyní povinný vykonává trest odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 2. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu