26 Nd 119/2015Usnesení NS ze dne 26.05.2015

26 Nd 119/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, IČO: 47452820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4 – Michli, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému V. K., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 2249/2014, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 2249/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

Dne 5. prosince 2014 požádal exekutor Okresní soud v Kroměříži o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 20. února 2015, č. j. 32 EXE 2249/2014

-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že (po právní moci usnesení) bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že na adrese K., povinný ukončil pobyt občana dne 31. října 2011 a že současnou adresu jeho pobytu se nepodařilo zjistit ani ze zprávy Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky. Skutečnost, zda má na území České republiky exekučně postižitelný majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. – s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení – určil místně příslušným soudem soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Kroměříži (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2015

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu