26 Cdo 990/2005Usnesení NS ze dne 15.06.2005

26 Cdo 990/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně S. ž. d. c., státní organizace, proti žalovanému V. K., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 313/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2004, č. j. 11 Co 562/2004-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 2. února 2004, č. j. 25 C 313/2003-27, výrokem I. uložil žalovanému povinnost vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku „byt č. 3 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě č. p. 863, v O.,“ (dále jen „předmětný byt”, resp. „byt”); současně zamítl návrh žalobkyně v části, aby všichni ti, kteří bydlí s žalovaným, byli zavázáni předmětný byt vyklidit a aby žalovaný vyklizený byt odevzdal žalobci (výrok II.). V návaznosti na rozhodnutí ve věci samé rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.), o poplatkové povinnosti žalovaného (výrok IV.) a o vrácení soudního poplatku žalobkyni (výrok V.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 8. října 2004, č. j. 11 Co 562/2004-61, potvrdil citovaný rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, tj. v odstavcích I. a III. výroku, změnil jej v odstavci IV. výroku o poplatkové povinnosti žalovaného a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalovanému doručen dne 24. listopadu 2004. Žalovaný – nezastoupen advokátem – dne 29. listopadu 2004 předal k poštovní přepravě a dne 1. prosince 2004 Nejvyššímu soudu České republiky doručil podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. V něm vyjádřil nesouhlas s vyklizením předmětného bytu.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 8. října 2004, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno – s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení pro neodstranění nedostatku podmínky řízení – vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. ledna 2005, č. j. 25 C 313/2003-72, vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byl poučen, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se mu rovněž poučení, že může u soudu prvního stupně navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání dovolání na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Usnesení s výzvou bylo dovolateli doručeno dne 7. února 2005, avšak na výzvu nikterak nereagoval.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měla jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. června 2005

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu