26 Cdo 853/2010Usnesení NS ze dne 16.06.2010

26 Cdo 853/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Ing. J. S., zastoupené JUDr. Stanislavem Brtníkem, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Na Hradbách 16, proti žalovanému statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava – Jih, se sídlem v Ostravě – Hrabůvce, Horní 3, zastoupenému JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Puchmajerova 7, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 55/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. června 2009, č. j. 42 Co 17/2009-126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) usnesením ze dne 6. listopadu 2008, č. j. 84 C 55/2007-82, nepřipustil změnu žaloby učiněnou žalobkyní dne 4. listopadu 2008 (výrok I.), zamítl žalobu na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 338/2003 (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok III.).

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 15. června 2009, č. j. 42 Co 17/2009-126, odmítl odvolání žalobkyně proti výroku I. usnesení soudu prvního stupně, citované usnesení potvrdil ve výroku II. a III. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně – nezastoupena advokátem – dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s uvedeným rozhodnutím. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 26. října 2009, č. j. 84 C 55/2007-176, přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I.) a ustanovil jí – pravomocně ke dni 26. listopadu 2009 – pro toto řízení zástupcem advokáta JUDr. Stanislava Brtníka.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 15. června 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podala žalobkyně dne 28. srpna 2009 včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. K její žádosti jí soud prvního stupně usnesením ze dne 26. října 2009, č. j. 84 C 55/2007-176, ustanovil pro dovolací řízení zástupcem advokáta JUDr. Stanislava Brtníka. Ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé za středníkem o.s.ř.) a ani dosud ustanovený advokát dovolání sepsané žalobkyní nenahradil vlastním podáním, podání žalobkyně nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil (byť k tomu byl navíc vyzván přípisem soudu prvního stupně ze dne 15. prosince 2009 na č.l. 184).

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalovanému v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti dovolatelce, která zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. června 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu