26 Cdo 841/2005Usnesení NS ze dne 28.07.2005

26 Cdo 841/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce statutárního města K., zastoupeného advokátkou, proti žalované M. L., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 17 C 86/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. prosince 2003, č. j. 42 Co 315/2003-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 15. 12. 2003, č.j. 42 Co 315/2003-101, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné (soudu prvního stupně) ze dne 9. 12. 2002, č.j. 17 C 86/2002-57, kterým tento soud přivolil k výpovědi žalované z nájmu bytu č. 5 o velikosti dvou pokojů, kuchyně a příslušenství v domě č.p. 461 v K. s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty, která činí tři měsíce a počne běžet prvního dne v měsíci následujícim po měsíci, ve kterém rozsudek nabude právní moci, žalované uložil předmětný byt vyklidit po skončení nájemního poměru do 15 dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalovaná (nezastoupená advokátem) podala dne 27. 2. 2004 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2003, č.j. 42 Co 315/2003-101, dovolání.

Podle § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by měla právnické vzdělání, Nejvyšší soud ji usnesením ze dne 21. 4. 2005, doručeným jí 5. 5. téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od jeho doručení zvolila advokáta, který by její podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však na uvedenou výzvu nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání. Dovolatelka přes výzvu a poučení nedostatek této podmínky řízení neodstranila. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu