26 Cdo 789/2015Usnesení NS ze dne 04.03.2015

26 Cdo 789/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CETELEM ČR, a. s. se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 5/3208, IČO 25085689, proti povinným 1) AUTOVINOŘ s. r. o. v likvidaci se sídlem v Praze 9, Drahobejlova č. 1019, IČO 27173658, 2) Mgr. O. K., zastoupenému Mgr. Markem Nemethem, advokátem se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí č. 5, a 3) T. V., IČO 40794601, pro 1.062.308,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 EXE 5088/2011, o dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2014, č. j. 17 Co 232/2014-73, takto:

Dovolání povinného 2) se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2014, č. j. 17 Co 232/2014-73, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jeho námitek spočívá v nesouhlasu dovolatele se skutkovými závěry odvolacího soudu, k nimž podle dovolatele soud dospěl bez znalosti nalézacího spisu, a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu