26 Cdo 5690/2015Usnesení NS ze dne 10.05.2016

26 Cdo 5690/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 196/1, IČO 44992785, proti žalované M. K., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50 C 103/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. července 2015, č. j. 19 Co 571/2014-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná, nezastoupena advokátem, napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2015, č. j. 19 Co 571/2014-38, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadené části jeho výroku I. ohledně lhůty k plnění a ve výroku II. o nákladech řízení a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením Městského soudu v Brně ze dne 12. 10. 2015, č. j. 50 C 103/2013-47, vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Usnesení jí bylo doručeno dne 16. 10. 2015, zástupce si však přes poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nezvolila.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2016

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu