26 Cdo 4569/2015Usnesení NS ze dne 18.11.2015

26 Cdo 4569/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobců a) V. T. L., a b) Ch. H. T. T., zastoupených Mgr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Libiš, V Chaloupkách 503/26, proti žalovaným 1) F. M., a 2) HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, se sídlem Háje, 512, Krásno, IČO 22821074, zastoupeným Mgr. Pavlem Rybářem ml., advokátem se sídlem Sokolov, Slovenská 2136, o zaplacení 59.400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 7 C 156/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. září 2014, č.j. 10 Co 240/2014-107, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných (dovolatelů) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 9. 2014, č.j. 10 C 240/2014-107, odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále „o.s.ř.“), neboť v něm schází náležité vylíčení, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.ř.), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranili (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).

Má-li být dovolání přípustné podle § 237 o.s.ř. proto, že napadené rozhodnutí závisí

– jak tvrdí dovolatelé – na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání zřejmé, o kterou otázku jde a od „které ustálené rozhodovací praxe“ (judikatury dovolacího soudu), kterou není nutno vymezit uvedením konkrétní spisové značky, ale i slovním popisem (viz např. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z 18. 12. 2014, sp.zn. IV. ÚS 1256/14) se řešení této právní otázky odchyluje (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 25. 9. 2013, sp.zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Tomuto požadavku však dovolatelé nedostáli. Vyjadřují sice nesouhlas s napadeným rozhodnutím, činí tak však prostřednictvím námitek týkajících se nesprávně (neúplně) zjištěného skutkového stavu, resp. vad řízení. Tím uplatňují nezpůsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o.s.ř. a contrario).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu