26 Cdo 4051/2014Usnesení NS ze dne 24.02.2015

26 Cdo 4051/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci navrhovatelky D. M., zastoupené JUDr. Dagmar Jahnovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4, za účasti Bytového družstva občanů Máj, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 253, IČO 14614880, zastoupeného JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 894/17, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu družstevního bytu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 86/2013, o dovolání Bytového družstva občanů Máj proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2014, č. j. 5 Cmo 9/2014-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Bytové družstvo občanů Máj je povinno zaplatit navrhovatelce na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dagmar Jahnové, advokátky se sídlem v Novém Jičíně, Gen. Hlaďo 748/4.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání Bytového družstva občanů Máj proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2014, č. j. 5 Cmo 9/2014-64, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 24. února 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu