26 Cdo 381/2015Usnesení NS ze dne 13.05.2015

26 Cdo 381/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné GRATO spol. s r.o., se sídlem v Mariánských Lázních, Palackého 796/57a, IČO 41033281, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, proti povinnému D. V., L., pro 1.008,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 36 EXE 2069/2011, o odvolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 45/2014-106, takto:

Řízení o odvolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 45/2014-106, se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen "odvolací soud") usnesením ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 45/2014-106, potvrdil usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 10. 10. 2013, č. j. 36 EXE 2069/2011-78, kterým byl zamítnut návrh povinného na odklad provedení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 9. 11. 2011, č. j. 36 EXE 2069/2011-17.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný opravný prostředek, výslovně označený jako odvolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen "o. s. ř.".

Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání povinného ze dne 21. 7. 2014, které lze podle jeho obsahu i výslovného označení považovat za odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 45/2014-106 (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.), musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (srov. § 10 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání je podle ustanovení § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Z citovaných ustanovení vyplývá, že proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího zákon odvolání nepřipouští. Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2001, pod číslem 85, či ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2002, pod číslem 139). Uvedené judikatorní závěry obstojí i po účinnosti novely občanského soudního řádu provedené zák. č. 404/2012 Sb. (od 1. 1. 2013), neboť právní úprava § 10a a § 236 o. s. ř. z hlediska vymezení mimořádných opravných prostředků, o nichž Nejvyšší soud rozhoduje, nedoznala změny.

Nejvyšší soud proto z výše uvedených důvodů řízení o podaném odvolání pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b o. s. ř.).

O náhradě nákladů tohoto řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. května 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu