26 Cdo 3575/2014Usnesení NS ze dne 15.04.2015

26 Cdo 3575/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Úvěrového servisu s.r.o., se sídlem v Pravoníně 88, IČO 27413861, zastoupené Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14 proti povinným 1. A. D., 2. A. D., pro 67.464,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u soudního exekutora Mgr. Martina Horáka, Exekutorský úřad Tábor pod sp. zn. 173 EX 225/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 10 Co 571/2013-35, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání oprávněné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“) odmítl, neboť závěr odvolacího soudu, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, jenž má být exekučním titulem, není v části týkající se smluvní pokuty materiálně vykonatelný, a to pro neurčité vymezení předmětu plnění smluvní pokuty, je v souladu s ustálenou judikaturou, od níž není důvod se odchýlit (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1643/2013, ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. 20 Cdo 3288/2006).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu