26 Cdo 3551/2007Usnesení NS ze dne 17.10.2007

26 Cdo 3551/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce S. b. d. v H., , zastoupeného advokátem proti žalované L. S., o vyklizení družstevního bytu, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 9 C 52/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. listopadu 2004, č. j. 12 Co 377/2004-81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Přerově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 20. února 2004, č. j. 9 C 52/99-69, vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit do patnácti dnů od zajištění přístřeší „družstevní byt o velikosti garsoniéra, v prvním podlaží domu č. p. na ulici T. v D.“ (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 2. listopadu 2004, č. j. 12 Co 377/2004-81, potvrdil citovaný rozsudek soudu prvního stupně, ve výroku I. o věci samé ve znění, že žalovaná je povinna vyklidit a vyklizený odevzdat žalobci do patnácti dnů od zajištění přístřeší „družstevní byt o velikosti garsoniéra, v prvním podlaží v domě č. p. na ulici T. v D.“. Zároveň rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen dne 13. prosince 2004. Žalovaná – nezastoupena advokátem – dne 14. ledna 2005 soudu prvního stupně doručila podání, označené jako „dovolání k č. j. 9 C 52/99, 12 Co 377/2004-81”, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. – dále jen „o.s.ř.“) považovat za dovolání proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu. V tomto podání uvedla, že „žádá doplnění pro dovolání č. j. 9 C 52/99, protože je od 24. 11. 2004 na PN“, a že „vše doplní, až bude práce schopná“.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 2. listopadu 2004, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.). Přitom podmínku právnického vzdělání podle § 241 odst. 1 o.s.ř. (nyní podle § 241 odst. 2 písm. a/, b/, odst. 3 o.s.ř.) splňuje jen dovolatel, který získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území ČSFR nebo jejích právních předchůdců, případně dovolatel s nostrifikovaným zahraničním vysokoškolským právnickým vzděláním (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1638/98, uveřejněné pod č. 25 v sešitě č. 4 z roku 2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání ve smyslu § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání ve smyslu shora vymezeném, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. května 2007, č. j. 9 C 52/99-168, vyzvána, aby si ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že pro účely podání dovolání může u soudu prvního stupně požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u ní splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, popř. že může požádat Českou advokátní komoru, aby jí advokáta určila. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 11. června 2007 náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.); osobně si jej vyzvedla dne 22. června 2007. Na zmíněné usnesení reagovala pouze vlastním podáním doručeným soudu prvního stupně dne 9. července 2007, v němž ohledně advokátního zastoupení v dovolacím řízení uvedla, že „má právní vzdělání CERTIFIKÁT – KOMERČNÍ PRÁVO“, a že „advokáta nechce - odmítá“. Usnesením ze dne 10. července 2007, č. j. 9 C 52/99-171, soud prvního stupně opětovně vyzval žalovanou, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, nebo aby soudu předložila doklad o získání vysokoškolského právnického vzdělání na právnické fakultě vysoké školy nebo o ukončení magisterského studia v oblasti práva na vysoké škole a poučil ji o tom, že dovolací řízení bude v případě nevyhovění výzvě zastaveno. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 23. července 2007 náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o.s.ř.); osobně si jej vyzvedla dne 2. srpna 2007. Na výzvu soudu dovolatelka reagovala opět pouze vlastním podáním doručeným soudu prvního stupně dne 14. srpna 2007, ke kterému přiložila fotokopie listin osvědčujících, že absolvovala vyšší odborné studium komerčního práva.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2007

JUDr. Miroslav Ferák,v. r.

předseda senátu