26 Cdo 3441/2015Usnesení NS ze dne 18.08.2015

26 Cdo 3441/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ENDEMIT LTD se sídlem v 4 th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Janem Burdychem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 398/4, proti povinnému Z. M., P., zastoupenému JUDr. Janem Brodcem, LL.M. Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, pro 3 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 Nc 142/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2009, sp. zn. 68 Co 183/2008-224, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2009, sp. zn. 68 Co 183/2008-224, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 12. července 2010 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu