26 Cdo 3419/2013Usnesení NS ze dne 20.03.2014

26 Cdo 3419/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva Chomutov, se sídlem v Chomutově, Husova 2079/10, IČO 00041955, proti žalovaným 1) Š. A., a 2) J. A., oba J., zastoupeným Mgr. Patrikem Bauerem, advokátem se sídlem v Chomutově, Chelčického 97/1, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 27 C 55/2012, o dovolání žalovaných proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. července 2013, č. j. 27 C 55/2012-77, takto:

Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaní podali dovolání proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. 7. 2013, č. j. 27 C 55/2012-77, jímž soud prvního stupně zastavil odvolací řízení a rozhodl o jeho nákladech.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř., zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. března 2014

JUDr. Jitka Dýšková

pověřená členka senátu