26 Cdo 331/2016Usnesení NS ze dne 05.05.2016

26 Cdo 331/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobců a) O. Š., b) V. Š., c) J. Š., zastoupených Mgr. Michalem Chuchútem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2772/1, proti žalovanému D. N., o soupis movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 8607/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. července 2015, č. j. 72 Co 124/2015-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil řízení o dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu (jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 31. 12. 2014, č. j. 0 Nc 8607/2014-15, kterým nařídil soupis movitých věcí žalovaného umístěných v tam specifikovaném nebytovém prostoru a uložil žalovanému povinnost zaplatit náklady řízení, současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. května 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu